POMÓŻ   PRZEKAZUJĄC    1 %   SWOJEGO PODATKU

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

O r g a n i z a c j a P o ż y t k u P u b l i c z n e g o

ul. Górnośląska 6

62-800 Kalisz 4, skr. poczt. 54

tel.fax: 62 757 07 78

e-mail: poczta@fm.kalisz.pl

Konto PKO BP I/O/M Kalisz

07 1020 2212 0000 5002 0096 6705

KRS: 0000079838

Zarząd Fundacji:

 Stanisław Bronz

 Rafał Wojciechowski

 Marek Konwiński

Rada Nadzorcza:

 Jan Szczepankiewicz

 Marianna Kleczewska

 Bogumiła Pokojowa

Prezes Zarządu Fundacji Stanisław Bronz

 Posiadamy 250 uczestników w naszych placówkach.

 Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza pracują społecznie.

 Etatowo zatrudnieni są pracownicy w Warsztatach Terapii Zajęciowej finansowanych

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

 Każdy WTZ posiada konto bankowe.

Informacje ogólne:

 Data rejestracji 28.04.1992 r.

 Obszar na którym działa organizacja : obszar całego kraju

 Ilość pracowników etatowych 103

 Ilość wolontariuszy 20

 Nadzór sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej

 Posiadamy kontakty zagraniczne

Zakres działalności:

 Podejmowanie i rozwijanie wielokierunkowych działań na rzecz inwalidów

i osób niepełnosprawnych.

 Udzielanie różnorakiej pomocy w postaci specjalistycznej opieki zdrowotnej i poradnictwa.

 Przygotowanie do zawodu , organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,

kolonii, wczasów, imprez rekreacyjno - sportowych , kulturalno- artystycznych i rozrywkowych.

 Prowadzenie 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Południowej Wielkopolski .

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
NA ZAKUP
3 POJAZDÓW

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf

załącznik nr 1 do SIWZ.doc

załącznik nr 2 do SIWZ.doc

załącznik nr 3 do SIWZ.doc

załącznik nr 4 do SIWZ.doc

załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Informacja z otwarcia kopert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Interpelacja poselska

Artykuł o fundacji w Gazecie Wyborczej

List fundacji w sprawie braku leków cytostatycznych

List fundacji do Premier Ewy Kopacz w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych

STATUT FUNDACJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015

WPROWADZENIE

BILANS 2015

RACHUNEK WYNIKÓW 2015

INFORMACJA DODATKOWA 2015

LIST BENEDYKTA XVI DO FUNDACJI

Czytaj list

LIST PAPIEŻA FRANCISZKA DO FUNDACJI

Czytaj list

L I N K I

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KALISZU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI W PUSZCZYKOWIE

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

AKTUALNOŚCI